Izvēlne Aizvērt

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES

 

  • Kas ir mediācija?

Mediācija ir konfidenciāls, neformāls un brīvprātīgs sadarbības process, kurā strīda puses ar mediatora profesionālu atbalstu pašas cenšas vienoties par savstarpēji pieņemamu domstarpību risinājumu.

Mediācija kā strīdu risināšanas veids ir piemērota gan pirms lietas iesniegšanas tiesā, gan tiesvedības laikā, gan tiesas sprieduma izpildes procesā. Konflikta risināšanai var izmantot mediāciju arī gadījumos, ja puses savstarpēji nesarunājas – mediators var uzrunāt otru strīdu pusi. Mediācija ir piemērota arī strīdos, kur svarīgi nodrošināt pušu komercnoslēpuma vai citas informācijas konfidencialitāti, jo mediators var tikties ar katru no pusēm atsevišķi.

 

  • Kādus strīdus var risināt mediācijas ceļā?

Mediācija ir piemērota ikviena strīda risināšanai, ja vien strīda dalībnieki paši vēlas strīdu risināt un  piekrīt sadarboties. Jau šobrīd Latvijā mediācijas ceļā tiek risināti strīdi šādās jomās, piemēram:

→ ģimenes strīdi;                   → būvniecības procesa strīdi;             → parādu piedziņas strīdi;

→ darba strīdi;                        → nekustamā īpašuma strīdi;             → komercstrīdi;

→ mantojuma strīdi;               → apdrošināšanas strīdi;                    → strīdi izglītības jomā.

 

  • Kas ir sertificēts mediators?

Sertificēts mediators ir neitrāla un objektīva fiziskā persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apguvusi mediācijas prasmes un saņēmusi valsts atzītu sertifikātu.

 

  • Kā izvēlēties mediatoru? 

Oficiālais sertificētu mediatoru saraksts ir pieejams šeit.

Ja strīda puses nevar vienoties par mediatora izvēli, tās var lūgt Sertificētu mediatoru padomi ieteikt mediatoru. Tālrunis: 28050777, e-pasts: smp@smp.lv.

 

  • Cik maksā mediatora pakalpojums?

Mediācijas pakalpojumu cenas var atšķirties atkarībā no sertificēta mediatora noteiktās stundas likmes un citiem apstākļiem (papildu izdevumiem, piemēram, ceļa, tulkošanas vai citām saistītām izmaksām). Sertificēts mediators un puses savstarpēji vienojas par mediācijas izmaksām un to apmaksas kārtību.

Sertificētu mediatoru likmes par vienas stundas mediācijas sesiju ir sākot no 35 EUR. Stundas likmi ietekmē mediācijas joma, piemēram, ģimenes strīdi vai komercstrīdi, kā arī mediatora kvalifikācija un pieredze.

Sertificētiem mediatoriem ir tiesības arī piedāvāt “pro bono” (bez maksas) pakalpojumus. Par to puses ar mediatoru vienojas individuāli.

 

  • Vai ir pieejams finansiāls atbalsts?

Pašlaik ir pieejams finansiāls atbalsts divu valsts un Eiropas Savienības finansētu programmu ietvaros.

Valsts programmas “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” ietvaros pirmās piecas sertificēta mediatora vadītās mediācijas sesijas (katra 60 minūtes) pusēm ir pieejamas bez maksas (to apmaksu 30 EUR stundā sedz valsts), sniedzot atbalstu ģimenēm tādu domstarpību risināšanā, kas skar bērna intereses. Slēdzot līgumu ar mediatoru pirms mediācijas uzsākšanas, mediators un puses savstarpēji vienojas par mediācijas izmaksām un to apmaksas kārtību gadījumā, ja pusēm būs nepieciešams un tās vēlēsies turpināt mediāciju ārpus programmas.

Līdz 2021.gada 30.janvārim Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi, pilotprojekta “Mediācija civillietās” ietvaros, nodrošina pusēm pirmās piecas sertificēta mediatora vadītās mediācijas sesijas (katra 60 minūtes) ar minimālu līdzmaksājumu – 5 EUR apmērā no katras mediācijas puses par katru sesiju (40 EUR stundā/ par katru sesiju ir apmaksāti no ES un Eiropas Padomes finanšu līdzekļiem). Trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas, šis pakalpojums piecu stundu apjomā ir pieejams bez maksas. Ja pusēm ir nepieciešams un tās vēlas turpināt mediāciju ārpus šī pilotprojekta, tad turpmākās mediācijas sesijas apmaksā puses. Mediācijas maksa ir 50 EUR/ stundā, kuru puses parasti sedz uz pusēm. Par apmaksas kārtību puses vienojas ar mediatoru.