Izvēlne Aizvērt

APSTIPRINĀTS

Sertificētu mediatoru padomes sēdē

04.08.2021.

 

SERTIFICĒTU MEDIATORU PADOME

Privātuma politika

 

Saturs:

 1. Mērķis un personas datu pārzinis
 2. Kādiem nolūkiem SMP var apstrādāt personas datus?
 3. Kādus personas datus apstrādā SMP?
 4. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
 5. Kam informācija par personu datiem var tikt nodota?
 6. No kā SMP var saņemt informāciju par personu datiem?
 7. Vai informācija par personas datiem var tikt nodota trešajām valstīm?
 8. Cik ilgi personas dati tiek glabāti?
 9. Kādas ir Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes periodā?
 10. Kādas ir SMP garantijas par personu datu drošību?
 11. Pie kā vērsties?

 

1. Mērķis un personas datu pārzinis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – Datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis ir Sertificētu mediatoru Padome (turpmāk – SMP), juridiskā adrese: Maskavas 48A-23, Rīga, LV-1003, tālr.:  +371 28050777, e-pasts: smp@smp.lv.

2. Kādiem nolūkiem SMP var apstrādāt personas datus?

Nepieciešamība ievākt un apstrādāt personas datus SMP rodas pildot normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, tajā skaitā:

 • organizējot mediatoru sertifikācijas un sertificētu mediatoru atestācijas pārbaudījumus;
 • uzturot sertificētu mediatoru sarakstu;
 • administrējot programmu “Mediācija ģimenes strīdos” u.c.;
 • organizējot un vadot Sertificētu meditatoru kopsapulces un Sertificētu mediatoru padomes sapulces;
 • iesakot mediatoru gadījumos, ja puses pašas nevar vienoties par mediatora izvēli vai nav vienojušās par mediatora izvēles principiem;
 • vedot grāmatvedības uzskaiti;
 • vedot lietvedības uzskaiti;
 • saistībā ar citiem personas datu apstrādes nolūkiem, kad persona izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot SMP pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīta ar SMP sniegtajiem pakalpojumiem

3. Kādus personas datus apstrādā SMP?

SMP apstrādā personas datu kategorijas, kas ir norādītas SMP Datu apstrādes reģistrā.

SMP Datu apstrādes reģistrā ir informācija par Datu subjektiem, kategorijām, datu apstrādes nolūkiem, apstrādes juridisko pamatu, personas datu avotiem, personas datu saņēmējiem, personas datu glabāšanas ilgumu.

Personas dati tiek vākti gan no Datu subjekta, gan ārējiem avotiem. Personas datu kategorijas, kuras SMP lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, vecums;
 • kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • profesionālie dati – izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme;
 • SMP apmeklētāju, organizēto publisko pasākumu dalībnieku attēls;
 • sīkdatnes (tīmekļa vietnes pārlūkošanas dati) – dati par tīmekļa vietnes sertificetimediatori.lv apmeklēšanu statistikaas dati;
 • citi personas dati, atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida un Datu subjekta sniegtās informācijas.

4. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

SMP apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu personas datus, ir:

 • SMP funkciju nodrošināšanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai. Piemērojot šo tiesisko pamatu, SMP nav rīcības brīvība attiecībā uz noteiktajiem pienākumiem.
 • Noteikts līguma izpildei vai pasākuma veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

5. Kam var tikt nodota informācija par personas datiem?

SMP var nodot personas datus citām personām tikai paredzētajam mērķim un nepieciešamajā apjomā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumam.

6. No kā SMP var saņemt informāciju par personas datiem?

SMP var iegūt datus un informāciju par personas datiem no sertificētiem mediatoriem, piemēram, iesniedzot atskaites programmas “Mediācija ģimenes strīdos” ietvaros.

7. Vai informācija par personas datiem var tikt nodota trešajām valstīm?

Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības ekonomiskās zonas. Tomēr gadījumā, ja radīsies šāda nepieciešamība, dati var tikt nodoti tikai un vienīgi, ja SMP ir tiesiskais pamats to darīt, kā arī rūpīgi izvērtējot šo pamatojumu. SMP nodos informāciju tikai gadījumā, ja saņēmēja puse spēs nodrošināt atbilstošu personu datu aizsardzības līmeni un atbilstību datu apstrādes prasībām. Pirms tam SMP veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai informētu Datu subjektu par šādu informācijas nosūtīšanas nepieciešamību.

8. Cik ilgi personas dati tiek glabāti?

Visa informācija, lai izpildītu uz SMP attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. SMP uzglabās personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas, piemēram, kamēr Datu subjekts neatsauc savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz to. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati, nosaka mērķis, kādam šie dati tika ievākti.

9. Kādas ir Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes periodā?

Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SMP leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SMP pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus SMP pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).

Saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

10. Kādas ir SMP garantijas par personas datu drošību?

SMP apņemas nodrošināt un pastāvīgi uzlabot aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušanas nozaudēšanas, datu noplūdes, izpaušanas vai iznīcināšanas.

SMP garantē, ka personu dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, tiek vākti dati, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai. SMP vāks personas datus konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un neveiks to turpmāko apstrādi ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.

SMP nodrošina apstrādāto personas datu konfidencialitātes ievērošanu. Darbinieka pienākums ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret fiziskās personas datiem ir spēkā nenoteiktu laika periodu, tai skaitā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

11. Pie kā vērsties?

Ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai ir šaubas, ka personas dati ir drošībā, lūdzam sazināties  rakstot uz e-pastu: smp@smp.lv vai uz SMP juridisko adresi.

Ja Datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).

12. Izmaiņas Privātuma politikā

Šī ir Privātuma politikas dokumenta versija Nr.2021/01.

Mēs esam tiesīgi mainīt šo politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.