Izvēlne Aizvērt

Valsts apmaksāta mediācija ģimenes strīdos arī 2024. gadā

Arī 2024. gadā Sertificētu mediatoru padome (“SMP”) sadarbībā ar Tieslietu ministriju turpina īstenot programmu “Mediācija ģimenes strīdos”, kuras ietvaros valsts dotē tādu strīdu risināšanu ar mediācijas palīdzību, kurās iesaistīts bērns.

Valsts apmaksātai mediācijai var pieteikties dažādos ar bērnu saistītos strīdu gadījumos, piemēram, jautājumos par bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu, vecāku šķiršanās gadījumā, kad pastāv strīds par bērna dzīvesvietu, saskarsmes tiesībām un/vai uzturlīdzekļu apmēru.

Mediācija iespējama gan tad, ja strīds vēl nav nonācis tiesā, gan arī jau ierosinātas tiesvedības gadījumā.

Programmas ietvaros tiek apmaksātas 5 (piecas) mediācijas sesijas (katra mediācijas sesija – 60 minūtes), savukārt tad, ja kādai no strīda pusēm ir maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss – 7 (septiņas) mediācijas sesijas sertificēta mediatora vadībā.

Sertificēti mediatori mediācijas sesijas piedāvā novadīt gan klātienē, gan attālināti (videokonferencē, piem., izmantojot Zoom). Vairāki mediatori pārvalda arī svešvalodas (angļu, krievu, franču, vācu), tāpēc mediācija piemērota arī pārrobežu ģimenes strīdu risināšanā.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai mediācijai, pusēm jāvēršas pie projektā iesaistītā sertificēta mediatora. Gadījumā, ja ir uzsākta tiesvedība, abām pusēm jāpaziņo tiesai par piekrišanu izmantot mediāciju. Šādā gadījumā tiesa apturēs tiesvedību un noteikts laiku mediācijas izmantošanai. Ja puses nevar vienoties par mediatora izvēli vai citiem ar mediāciju saistītiem jautājumiem, tās var vērsties Sertificētu mediatoru padomē, lūdzot ieteikt mediatoru.

 

Kas ir mediācija?

Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.

Atšķirībā no tiesvedības, kur strīdu izšķir trešā puse (tiesa), mediācijas procesā strīda dalībnieki mediatora vadībā paši meklē un atlasa iespējamus risinājumus savām domstarpībām.

Mediators procesā ir neitrāla un objektīva persona, kas vada procesu, taču nelemj par strīda iznākumu.

Mediācijas process sekmē un palīdz saglabāt cieņpilnas attiecības starp strīdus pusēm, kad puses cer saglabāt attiecībās vai arī tām nepieciešams turpināt saziņu, kā tas ir gadījumos, kur iesaistīts bērns.

 

Kontaktinformācija

To sertificētu mediatoru saraksts, kas piedāvā valsts apmaksātu mediāciju, ir pieejams SMP mājaslapā: https://sertificetimediatori.lv/mediatori/?_sft_projekts=gimenes-mediacijas-projekts

Sertificētu mediatoru padomes e-pasts: smp@smp.lv, tālrunis: 28050777.