Izvēlne Aizvērt

Pieteikšanās sertifikācijai

Kārtējie mediatoru sertifikācijas pārbaudījumi plānoti 2024. gada rudenī. Pieteikšanās sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai un termiņš dokumentu iesniegšanai tiks izsludināts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un publicēts sertificetimediatori.lv interneta vietnē. 

Prasības kandidātiem sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai

 • Kandidāts ir rīcībspējīga, 25 gadu vecumu sasniegusi fiziskā persona.
 • Kandidāts ir saņēmis valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu dokumentu.
 • Kandidāts prot valsts valodu augstākajā līmenī.
 • Kandidāts ir ar nevainojamu reputāciju.
 • Attiecībā uz kandidātu nepastāv Mediācijas likuma 19.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.
 • Kandidāts apguvis mediatora apmācības kursu ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā.
 • Kandidāts ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieteicies sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus un ir veicis samaksu par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu (mediatora sertificēšanu).
 • Kandidātam ir paziņots par atļauju kārtot sertifikācijas pārbaudījumu Ministru kabineta 05.08.2014 noteikumu Nr.433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība” 19.punktā noteiktajā kārtībā.

Persona nevar kļūt par sertificētu mediatoru, saskaņā ar Mediācijas likuma 19.panta 2. daļu, ja:

 • ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai pret to izbeigts kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu uz nereabilitējoša pamata;
 • ir aizdomās turētais vai apsūdzētais krimināllietā;
 • saskaņā ar tiesas spriedumu nevar sniegt mediācijas pakalpojumus.

Pieteikšanās kārtība

 • Kandidāts piesakās sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai noteiktajā pieteikšanās termiņā, kurš tiek izsludināts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un publicēts sertificetimediatori.lv. interneta vietnē.
 • Lai pieteiktos sertifikācijas pārbaudījumam, kandidāts Sertificētu mediatoru padomei iesniedz iesniegumu par pieteikšanos sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, apliecina iesniegto ziņu patiesumu un to, ka ir veicis samaksu par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu (mediatora sertificēšanu).
 • Kandidāts iesniegumam pievieno Ministru kabineta 05.08.2014 noteikumu Nr.433 17.punktā norādītos dokumentus.
 • Iesniegumu var iesniegt parakstot dokumentus un apstiprinot to kopijas ar elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu: smp@smp.lv; nosūtot pa pastu likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus vai pašrocīgi apliecinātas kopijas uz Sertificētu mediatoru padomes biroju.

 Samaksas kārtība

 • Maksa par mediatora sertificēšanu ir 205,00 EUR (pievienotas vērtības nodokli nepiemēro).
 • Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Saņēmējs: Sertificētu mediatoru padome

Reģistrācijas Nr.: 90010455593
Banka: „Swedbank” AS, HABALV22
Norēķinu konts: LV45HABA0551039647763

Maksājuma mērķis: Par sertifikācijas pārbaudījumu, kandidāta Vārds Uzvārds

Maksājums par pārbaudījumu ir jāveic pirms visu dokumentu  iesniegšanas un iesniegumam jāpievieno maksājuma dokumenta kopija.


Iesniedzamie dokumenti

 • Iesniegums par pieteikšanos sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai. Iesnieguma paraugs Iesniegumam pievienojamie dokumenti:
 • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formā);
 • Dokumenta, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu, kopiju;
 • Apliecinājumu par mediācijas mācību kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā kopijas;
 • Rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts atbilst Mediācijas likuma 19.panta pirmās daļas 2.punktam un uz kandidātu neattiecas Mediācijas likuma 19.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi;
 • Apliecinājums par atļauju personas datu apstrādei, Apliecinājuma paraugs;
 • Dokuments, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Samaksas par pārbaudījuma kārtošanu dokumenta kopija.

Ja valsts valodas prasmi augstākajā līmenī neapliecina Sertificētu mediatoru padomei iesniedzamie izglītības dokumenti, iesniedz dokumentu, kas iegūts, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi.

Reģistrē un izskata tikai termiņā iesniegtu iesniegumu, ja tam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti vai to likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecināti oriģinālu noraksti, pašrocīgi apstiprinātas kopijas vai, iesniedzot klātienē, uzrādīti dokumentu oriģināli.

Iesniedzamie dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši Dokumentu juridiska spēka likumam un Ministru kabineta 04.07.2018. noteikumiem Nr.558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.

Iesniegtos dokumentus kandidātam atpakaļ neizsniedz.

Atļauja/atteikums kārtot sertifikācijas pārbaudījumu

 • Par atļauju vai atteikumu kārtot sertifikācijas pārbaudījumu kandidātam paziņos, nosūtot lēmumu uz kandidāta iesniegumā norādīto adresi mēneša laikā pēc iesnieguma par pieteikšanos sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai saņemšanas (iesnieguma reģistrēšanas datums).
 • Kandidātam atsaka sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu Ministru kabineta 05.08.2014 noteikumu Nr.433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība” 20.punktā noteiktajos gadījumos.
 • Atteikumu kārtot sertifikācijas pārbaudījumu kandidāts mēneša laikā pēc atteikuma paziņošanas var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

Atteikšanās no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas

Atteikties no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas kandidāts var, iesniedzot Sertificētu mediatoru padomei attiecīgu iesniegumu līdz pieteikšanās termiņa beigām.

Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātās summas atmaksa

 • Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksāto summu atmaksā pilnā apmērā, ja iesniegums par atteikšanos no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas Sertificētu mediatoru padomē saņemts pieteikšanās sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai termiņā. Iesniegumā norāda rekvizītus par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātās summas atmaksai.
 • Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātā summa netiek atmaksāta, ja iesniegums par atteikšanos no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas Sertificētu mediatoru padomē saņemts pēc minētā termiņa.
 • Ja kandidāts neierodas uz sertifikācijas pārbaudījumu neattaisnojošu vai Sertificētu mediatoru padomei nezināmu iemeslu dēļ, iemaksāto sertifikācijas pārbaudījuma maksu neatmaksā.
 • Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātā summa netiek atmaksāta, ja kandidātam atteikta sertifikācijas pārbaudījuma kārtošana vai kandidāts nenokārto sertifikācijas pārbaudījumu.

 Kandiditātu informēšana par sertifikācijas pārbaudījuma pirmās daļas norises laiku un vietu

Padome nosaka sertifikācijas pārbaudījuma vietu un laiku un vismaz septiņas darbdienas pirms sertifikācijas pārbaudījuma informē par to kandidātu, nosūtot rakstisku paziņojumu pa pastu uz kandidāta norādīto adresi un, ja iespējams, izmantojot arī citus saziņas līdzekļus.


Sekas nepatiesas informācijas sniegšanai

Ja kandidāts sertificēšanas procesā sniedzis nepatiesas ziņas, viņam izsniegto mediatora sertifikātu anulē. Šādā gadījumā personai nākotnē liegts pretendēt uz mediatora sertifikātu.

Atsauces uz tiesību normām


Ieteicamā literatūra

Ieteicamā literatūra, normatīvie akti un periodika, gatavojoties sertificētu mediatoru eksāmenam:

Normatīvie akti:
 1. Mediācijas likums
 2. Civilprocesa likums/Civillikums (ciktāl regulējums attiecas uz mediāciju, grozījumi Civilprocesa likumā atrodami šeit)
 3. Bērnu tiesību aizsardzības likums (ciktāl regulējums attiecas uz mediāciju)
 4. 05.2018. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās.
 5. 08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība
 6. 09.2015. Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr. 433 “Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība”
 7. 02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 „Par koncepciju “Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā””. Pieejams šeit.
Grāmatas:
 1. Zīle Gereiša, Līga Kirstuka, Evija Kļave “Mediācija. Jēdzieni, Testi. Lomu spēles.” Tiesu nama aģentūra, 2018
 2. Aloizs Leiendekers “Šķiršanās: pārdomas, pieredze, padomi “. Jumava, 2017
 3. Aloizs Leiendekers “Konfliktu vadība”. Miervidi, Jumava, 2016
 4. Jānis Bolis, Zīle Gereiša “Mediācija un sarunas”. Juridiskā koledža, 2015.
 5. Jānis Bolis „Mediācija”. Juridiskā koledža, 2007.
 6. Artūrs Trosens, Rolands Hofmans, Dorisa B.Rotfišere. „Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē”. Tulkojums no vācu valodas uz latviešu valodu ES Twinning projekta „Strīdus izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība”, Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2007.
Rokasgrāmatas/ieteikumi
 1. Darba strīdu mediācija. ESF projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana”, Rīga, 2012.g.
 2. Mediācija. Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem.
 3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par mediācijas izmantošanu bāriņtiesas darbā.
 4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par bērna labāko interešu izvērtēšanu un bērna viedokļa noskaidrošanu.
Periodika/skaidrojumi:
 1. Jānis Bolis. Mediācija: pielietojums Amerikas Savienotajās valstīs un perspektīvas Latvijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis.
 2. Sandis Bērtaitis. Kāda būs Mediācija Latvijā? Dienas bizness.
 3. Bērtaitis, I.Oļevska. Dažas piezīmes par mediāciju un tās ieviešanu | Skaidrojums | 27.01.2010.
 4. Dana Rone. Darba tiesisko strīdu risināšana ar mediācijas metodēm. „Bilance”.- Nr. 13 (193), 01.07.2008.
 5. Zane Pētersone. Tiesas atvasinātā Mediācijas modeļa ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā Latvijā. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Biļetens, Nr. 4, 2012.
 6. Ina Kļaviņa. Jaunas iespējas komercstrīdu risināšanā. Praktiskais likumdošanas ziņnesis, 09.10.2012.
 7. Izstrādāta kārtība, kā kļūt par sertificētu mediatoru | Ministru kabinetā | 22.07.2014.
 8. Mediācija: ieklausīties cita viedoklī un rast kompromisu | Skaidrojums | 15.07.2014.
 9. Noteikts mediācijas procesa tiesiskais regulējums | Skaidrojums | 05.06.2014.
 10. Pankovska E. Tiesu glābiņš – mediācija, resurss apskatīts 2014.04.05. P