Izvēlne Aizvērt

TIESU IETEIKTA MEDIĀCIJA

Tiesas ieteikta mediācija ir mediācija, kas notiek tiesvedības procesa laikā, kamēr lietas izskatīšana pēc būtības vēl nav pabeigta, ja puses pēc tiesas (vai tiesneša) ieteikuma izteikušas gribu atrisināt domstarpības, izmantojot mediāciju. Kad puses (prasītājs un atbildētājs) lietā piekrīt mediācijas izmantošanai, tiesnesis pieņem lēmumu par mediācijas izmantošanu un nosaka termiņu mediācijas izmantošanai, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, kā arī nosaka pušu pienākumu iesniegt tiesā pierādījumus par mediācijas rezultātu ne vēlāk kā 7 dienas pēc mediācijas izbeigšanas.


Tiesa (vai tiesnesis) aicina puses izvēlēties mediatoru no sertificētu mediatoru saraksta. Puses var lūgt Sertificētu mediatoru padomi ieteikt mediatoru, ja puses nevar vienoties par mediatora izvēli vai citiem ar mediāciju saistītiem jautājumiem un, ja līgums ar mediatoru nav noslēgts 30 dienu laikā, kad pieņemts tiesas lēmums par lietas izkatīšanas atlikšanu mediācijas izmantošanai. Sertificētu mediatoru padome 10 dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas izvēlas mediatoru no sertificētu mediatoru saraksta un paziņo to pusēm.


Tiesas ieteikta mediācija ir izmantojama civiliesiskos strīdos, kas saskaņā ar Civilprocesa likumu skatāmi prasības tiesvedības kārtībā, kā piemēram, darba strīdos, laulības šķiršanā, bērnu aizgādības noteikšanā, par otra vecāka saskarsmes tiesību kārtību, strīdos par zaudējuma atlīdzību, apdrošināšanas strīdos un citos.


Tiesas ieteiktā mediācijā panākot vienošanos puses tiesvedības lietā var:

  1. noslēgt izlīgumu, kas atbilst Civilprocesa likuma normām, iesniegt to tiesai un lūgt apstiprināt. Tiesas aptiprinātam izlīgumam ir tiesas nolēmuma spēks;
  2. atteikties no prasības;
  3. atzīt prasību pilnīgi vai daļēji.

Civilprocesa likuma 37.pants nosaka, ka prasītājam ir atmaksājama valsts nodeva par tiesvedību 50% apmērā 3 gadu laikā no valsts nodevas samaksas brīža:

  1. ja panākts izlīgums lietā,
  2. ja tiesvedības izbeigšanas pamats ir prasītāja atteikšanās no prasības, jo ir panākta mediācijas vienošanās, ko apliecina mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu.

Mediators, kas vadījis mediāciju, kā arī personas, kuras piedalījušās mediācijā, nevar tikt nopratinātas kā liecinieki strīdus lietā vai ar to saistītā citā lietā. Mediators, kurš vadījis mediāciju, nevar būt par puses pārstāvi civilprocesā strīdus lietā vai ar to saistītā lietā.