Izvēlne Aizvērt

Bezmaksas mediācijas iespējas īres domstarpību risināšanai

Projekts “Mediācija īres domstarpību risināšanai”

  1. gada 1. maijā stājās spēkā jaunais Dzīvojamo telpu īres likums. Līdz ar jaunā likuma spēkā stāšanos likumdevējs paredzējis virkni izmaiņu, kas attieksies arī uz tām īres tiesiskajām attiecībām, kas tikušas  nodibinātas līdz jaunā likuma spēkā stāšanās brīdim, piemēram:
  • Īres līguma termiņš ( vairs nav paredzēta īres līguma darbība uz nenoteiktu laiku);
  • Īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā;
  • Personas, kurām ir no īres līguma izrietošas tiesības un pienākumi, šo pienākumu un tiesību apjoms;
  • c.

Saskaņā ar minētā likuma Pārejas noteikumu 3. 4. , 5. un 7. punktu  likumdevējs ir paredzējis, ka līdz 2021.gada 30.aprīlim noslēgto  īres līgumu saskaņošana ar jaunā likuma prasībām notiek īres  līguma pusēm – īrniekam un izīrētājam savstarpēji  vienojoties, bet gadījumā,  ja puses nespēj vienoties, līdz 2026. gada 31. decembrim ir jāceļ attiecīga prasība tiesā. Taču, ja pašiem sarunās nav izdevies vienoties, pirms  lietas izskatīšanas tiesā pastāv iespēja radušos strīdu risināt ar mediācijas palīdzību.

Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses ar mediatora palīdzību cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai. Mediators ir strīda iznākumā neieinteresēta, īpaši apmācīta persona, kura uzdevums ir veicināt pušu komunikāciju  un spēju kopīgi sadarbojoties nonākt līdz abpusēji pieņemamam konflikta risinājumam.  Mediatora neitralitāte nozīmē arī to, ka mediators nedod pusēm juridiskus padomus un neuzspiež pusēm savu viedokli par to, kā konflikts būtu atrisināms – kāds būs lietas risinājums vienmēr paliek  pašu konfliktā iesaistīto pušu ziņā. Mediācijas process ir konfidenciāls, kas nozīmē to, ka izņemot likumā stingri noteiktus izņēmuma gadījumus mediācijā iegūtā informācija nav izpaužama bez pušu piekrišanas. Kā arī mediatoru un mediācijas dalībniekus aizliegts nopratināt kā lieciniekus par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi mediācijā.

Lai veicinātu mediācijas izmantošanu domstarpību risināšanā un strīdu risināšanas kultūras  uzlabošanu, laika posmā no 2021.gada 17. maija līdz 2021. gada 22.jūnijam vairāki sertificēti mediatori ir piekrituši uz pusēm īpaši izdevīgiem noteikumiem  vadīt mediācijas pušu domstarpībām, kas izriet no dzīvojamo telpu īres  tiesiskajām attiecībām:

  • Pušu domstarpībām jābūt saistītām ar dzīvojamās telpas īri, piemēram: strīdi par īres līguma noteikumu grozījumiem, īres un komunālo pakalpojumu maksājumiem vai to apmēru, parādsaistībām, ar telpas lietošanu saistīto pakalpojumu saņemšanu, līguma izbeigšanu un tml. Mediāciju var izmantot arī gadījumos, ja pušu strīds jau atrodas  izskatīšanā tiesā, ja līdz brīdim, kad puses vienojās par mediāciju tiesa nav vēl pabeigusi civillietas izskatīšanu pēc būtības.
  • Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus mediācijas notiks tikai attālināti, ar videokonferences palīdzību.
  • Par pirmajām 4 ( četrām) mediācijas procesa stundām samaksa par mediācijas vadīšanu netiks ņemta. Visbiežāk šāds laiks ir  pietiekams, lai puses ar mediatora palīdzību spētu atrast pieņemamu konflikta atrisinājumu, vai arī saprastu, ka  vienošanās konkrētajā gadījumā diemžēl nav iespējama. Ja ar četrām stundām pušu domstarpību risināšanai tomēr  nebūs pieticis un puses un mediators būs vienisprātis, ka mediācijas turpināšana ir lietderīga, turpmākā mediācijas procesa vadīšana ( sākot ar 5. stundu)  būs par maksu.  Informāciju par šīs maksas apmēru mediators darīs zināmu pusēm pirms mediācijas procesa uzsākšanas un tā būs norādīta līgumā ar mediatoru.
  • Pieejamos projektā iesaistīto mediatoru laikus var apskatīt kalendārā.

Sertificētu mediatoru, kuri piedalās projektā, saraksts ir pieejams interneta vietnē https://sertificetimediatori.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, kā arī gadījumā, ja nepieciešama Sertificētu mediatoru padomes palīdzība mediatora izvēlē lūdzam sazināties ar padomi pa elektronisko pastu  smp@smp.lv  vai pa tālruni 28050777.