Izvēlne Aizvērt

Izveidota jauna Mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisija

2024.gada 29. februārī Sertificētu mediatoru padome (“SMP”) izveidoja Mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisiju (“MSAK”).

Saskaņā ar mediācijas regulējumu, MSAK kompetencē ir pārraudzīt mediatoru kvalifikācijas un profesionālo ētikas ievērošanas jautājumus.

Mediācijas likumā noteikts, ka MSAK kompetencē ir pieņemt mediatoru sertifikācijas pārbaudījumus un sertificētu mediatoru atestācijas pārbaudījumus, kā arī sniegt atzinumus par sertifikācijas vai atestācijas rezultātu SMP.

MSAK kompetencē ir arī sūdzību par sertificētu mediatoru darbību regulējošo normatīvo aktu vai profesionālās ētikas normu pārkāpumiem izvērtēšana un atzinumu sniegšana SMP. Pamatojoties uz MSAK atzinumu, SMP var izskaidrot sertificētam mediatoram viņa rīcības nepareizību, vai – gadījumos ja pārkāpums ir bijis būtisks – pieņemt lēmumu par mediatora sertifikāta darbības izbeigšanu.

Jaunā MSAK izveidota uz trim (3) gadiem šādā sastāvā:

  • Ieva Daugule, MSAK priekšsēdētāja, SMP locekle
  • Marta Urbāne, SMP locekle
  • Dr.sc.soc. Evija Kļave, Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, Komercdarbības katedras asoc. profesore
  • Inita Ilgaža, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos
  • Zane Pētersone, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore
  • Anda Kraukle, Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja